Điều lệ công ty khi thành lập doanh nghiệp

Điều lệ công ty là gì? Nó có vai trò và nội dung như thế nào? Đây là một phần vô cùng quan trọng khi muốn thành lập doanh nghiệp.

 1. Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là bản thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu  với nhau, là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong một luật  chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của pháp luật, để ấn định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp.

 1. Nội dung
  Bao gồm: Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sử đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.
Gồm các nội dung chủ yếu sau:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ công ty; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng lại cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH); của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn của mỗi thành viên đối với công ty TNHH và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần,mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty TNHH, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH, công ty cổ phần;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và tiền thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
  Nếu bạn có thắc mắc gì về điều lệ công ty hãy liên lạc với chúng tôi:
  Địa chỉ: Tầng 6, 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiSố điện thoại: 096 551 9921Email: info@brislaw.comWebsite: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *