Doanh nghiệp tư nhân: Động lực cốt lõi để tăng trưởng GDP

Doanh nghiệp tư nhân đóng góp quan trọng trong những giai đoạn khó khăn như dịch bệnh COVID-19. Phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Nhiều DN tư nhân đã chung tay cùng Chính phủ chống dịch hiệu quả.

Theo các chuyên gia, động lực chính để bảo đảm cho sự tăng trưởng bền vững của đất nước trong các năm tiếp theo là nâng cao sức cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân là trụ cột vững chắc, đóng góp 60%-70% vào GDP.

Thống kê cho thấy, tính theo số DN đang hoạt động có kết quả kinh doanh bình quân trong giai đoạn 2016-2018, thì nước ta có 558.703 DN. Trong đó doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có 540.548 DN, chiếm 96,8%; FDI có 15.686 DN, chiếm 2,8%; và DN nhà nước (DNNN) có 2.469 DN, chiếm 0,4% tổng số DN hoạt động.

Như vậy, phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong “Dự thảo Chiến lược phát triển KT – XH 2021-2030” các chuyên gia đã đặt ra các vấn đề. Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Việc xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.

Theo TS Nguyễn Thị Luyến (CIEM):

“Để phát triển kinh tế tư nhân, trong giai đoạn 2021-2030 cần tiếp tục tạo không gian phát triển. Chính là tạo cơ hội cho kinh tế tư nhân. Đặc biệt doanh nghiệp tư nhân khai thác, sử dụng nguồn lực quốc gia phân bổ lại từ khu vực kinh tế nhà nước cho phát triển. Đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN; thoái vốn nhà nước tại các DN mà nhà nước không cần nắm giữ vốn; giảm tối đa mức nắm giữ cổ phần nhà nước.”

Nguyên Viện trưởng CIEM – TS Nguyễn Đình Cung cũng cho rằng:

“Trong chiến lược phát triển KT – XH (2021-2030), phát triển KT tư nhân là một động lực quan trọng.

Theo đó, cần tập trung vào các vấn đề cốt lõi. Chính là phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *