Mức xử phạt lỗi vi phạm bản quyền của cá nhân, tổ chức mới nhất 2021

Bản quyền là quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và được pháp luật bảo vệ. Bất cứ hành vi nào xâm phạm đến quyền tác giả thì đều bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Theo dõi bài viết dưới đây để hiểu về hành vi xâm phạm bản quyền và mức xử lý lỗi vi phạm bản quyền của cá nhân, tổ chức mới nhất năm 2021.

1.Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Là hành vi của cá nhân/ tổ chức không thuộc các trường hợp quy định Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ 2005, và các trường hợp quy định tại Điều 26 Bộ luật này mà không trả tiền nhuận bút thù lao, sử dụng tác phẩm mà không có sự cho phép của tác giả làm phương hại đến lợi ích của tác giả và/hoặc chủ sở hữu tác phẩm đó.

Các hành vi xâm phạm quyền tác giả được quy định chi tiết tại Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ 2005 như sau:

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

13. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.”

2. Mức xử phạt theo quy định 

Mức phạt tiền của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân

Tùy theo từng hành vi, mức độ gây thiệt hại mà có số tiền phạt tiền khác nhau và pháp luật quy định mức phạt cụ thể với từng hành vi vi phạm. Ngoài việc phạt tiền, pháp luật cũng quy định chi tiết về biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi do tổ chức, cá nhân thực hiện.  Mức phạt chi tiết quy định tại Nghị định số 131/2013/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *